Regulamin i zgłoszenie konkursowe

 

 

Regulamin konkursu 

„Życie w czasie pandemii”

 

1. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem Konkursu „Życie w czasie pandemii” jest Fundacja Innowacji Społeczno Kulturalnych z siedzibą przy ul. Podkowy 40, 04-937 Warszawa.

1.2 Tematem konkursu jest hasło: „Życie w czasie pandemii”.

1.3 Konkurs jest wydarzeniem towarzyszącym XI edycji Festiwalu Filmów Edukacyjnych EDUKINO 2020.

1.4 Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie, sposób przebiegu, wyłonienia Laureatów i przyznania Nagród.

1.5 Konkurs jest ogłaszany za pośrednictwem Internetu. Przeprowadzony jest za pomocą strony internetowej www.edukino.pl 

1.6 Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu.

1.7 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu i informowania o zmianach Uczestników.

 

2. Czas trwania Konkursu

2.1 Konkurs rozpoczyna się 01.06.2020 roku i trwa do 15.09.2020 roku

2.2 Konkurs ma na celu wyłonienie najlepsze spośród prac przesłanych przez Uczestników.

 

3. Uczestnictwo w konkursie

3.1 Konkurs jest skierowany do młodzieży.

3.2 Udział w Konkursie jest dobrowolny.

3.3 Udział w Konkursie jest nieodpłatny.

 

4. Konkurs

4.1 Warunkiem dopuszczenia filmu do preselekcji jest przesłanie go razem z wypełnioną kartą ZGŁOSZENIA, która znajduje się na stronie internetowej Festiwalu (www.edukino.pl).

4.2 Zgłoszony do Konkursu film należy przesłać na adres konkursmlodych@edukino.pl za pomocą wetransfer w najwyższej możliwej rozdzielczości.

4.3 Długość nadesłanego filmu nie powinna przekraczać 3 minut.

4.4 Zgłoszenie filmu jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanego filmu oraz uzyskaniu zgody na publikację od osób występujących w filmie.

4.5 Przesłanie filmu na Konkurs oznacza udzielenie Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na bezterminową prezentację filmu na stronach internetowych Organizatora. W przypadku otrzymania nagrody, również na nieodpłatną publikację w materiałach promocyjnych i marketingowych, wydawnictwach i na wystawie pokonkursowej Organizatora.

4.6 Filmy odbiegające od tematu Konkursu nie będą dopuszczone do preselekcji.

4.7 Najlepsze filmy zostaną wybrane przez Jury Konkursowe pod przewodnictwem reżysera Zdzisława Cozaca.

4.8 W przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, Uczestnik Konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.

4.9 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 25.09.2020 na stronie www.edukino,pl

4.10 Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową na adres e-mail podany w karcie zgłoszeniowej

 

5. Nagrody

5.1 W konkursie przewidziane są nagrody dla twórców ośmiu najlepszych filmów.

5.1.1.  Każdy z twórców najlepszych ośmiu filmów otrzyma w nagrodę wsparcie (mentoring) doświadczonego reżysera dokumentalisty, z którego będzie mógł korzystać przy realizacji kolejnego filmu do 20 października 2020r.

5.1.2 Zrealizowane pod opieką mentorów filmy zostaną zaprezentowane, jako wydarzenie towarzyszące, w ramach XI edycji Festiwalu Filmów Edukacyjnych EDUKINO.

 

6. Ochrona danych osobowych

6.1 Organizator jest administratorem danych osobowych uczestników Konkursu w zakresie związanym z jego realizacją.

6.2 Dane osobowe Uczestników przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Konkursu oraz zgodnie z jego regulaminem, na co Uczestnik wyraża zgodę.

6.3 Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

6.4 Organizator zapewnia bezpieczeństwo, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem wszelkich danych, w których posiadaniu znajdzie się w związku z realizacją Konkursu.

 

Pobierz zgłoszenie konkursowe

 

 

 

 

Leave a comment